Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen”

Nieuw dit schooljaar

Q-congres - Wat met polarisering in het onderwijs?

Inhoud

We leven in een wereld met tegengestelde overtuigingen. Zo bleek nog maar eens na de laatste editie van Pukkelpop. Anuna De Wever en haar vrienden vragen op het podium aandacht voor het klimaat en ze worden onthaald op boe-geroep. Twee kampen: links - rechts. De poging om te verzoenen maakte de polarisering nog erger. Ons ingebakken zwart-wit denken zorgt ervoor dat we te vaak vertrekken vanuit onze verschillen in plaats van uit hetgeen ons (ver)bindt.

Ook in onderwijs zien we zowel bij leerlingen als bij de collega’s verschillen in overtuigingen. En er lijken polen te ontstaan: pretpedagogie-kennisoverdracht, differentiatie - de lat hoog leggen, coöperatief leren - instructie, leraar - coach, en ga zo maar door. De slinger slaat soms door, we voelen weerstand en soms zelfs conflicten, maar eigenlijk willen we allemaal hetzelfde doel bereiken: goed, kwaliteitsvol onderwijs.

Op deze studiedag willen we inzicht geven in de mechanismen van polarisering en hoe we er als (bege)leider mee om kunnen gaan. Er zullen ook een aantal voorbeelden en getuigenissen aan bod komen van hoe schijnbaar zichtbare tegenstellingen tot een positief resultaat hebben geleid.

Onze samenleving is per definitie divers. We kunnen jongeren daar maar beter op voorbereiden en leerkrachten tips geven om met deze diversiteit om te gaan.

Programma:

08.45 u - 09.15 u: onthaal

09.30 u - 10.45 u: keynote door Tomas Baum - 'Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken'

10.45 u - 11.15 u: pauze

11.15 u - 12.30 u: werkwinkels beurt 1 (voormiddag)

12.30 u - 13.30 u: lunch

13.30 u - 14.45 u: werkwinkels beurt 2 (namiddag)

15.00 u - 16.00 u: afsluitend debat/panelgesprek

Sommige werkwinkels gaan enkel door in de voormiddag of enkel in de namiddag.

Gelieve bij inschrijving 4 werkwinkels aan te duiden:

 • eerste en tweede keuze: één werkwinkel die je wil volgen in de voormiddag en één werkwinkel die je wil volgen in de namiddag
 • derde en vierde keuze: reservekeuze voor de voormiddag en reservekeuze voor de namiddag
Opmerkingen
incl. middaglunch

Plenumreferaten

Doelstelling

Inzicht bieden in het denkkader polarisatie in voorbereiding van een meer praktische aanpak in de werkwinkels.

Inhoud

Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land, stad, buurt of organisatie kan op het spel komen te staan … door polarisatie. Wat leeft op straat, komt ook de school en het klaslokaal binnen. Leerkrachten en onderwijsprofessionals die de werking van de school omkaderen zijn niet immuun voor maatschappelijke invloeden en polarisatie. Wat te doen wanneer het wij-zij denken de lesopdracht of het pedagogisch project dreigt te verdrukken?

We hebben als professionals inzicht nodig. Wat zijn de basiswetten? Wat zijn effectieve posities in het krachtenveld? Hoe kun je depolariseren? We gaan in op het denkkader Polarisatie en mogelijke game changers. Het telt of we in de gevoelsdynamiek de juiste inschatting maken.

Tomas Baum studeerde filosofie en internationale politiek en schoolde zich verder bij in organisatiebeheer en omgaan met polarisatie. Hij voerde opdrachten uit voor verschillende internationale organisaties, overheden, lokale besturen en middenveld-organisaties. Tomas is trainer voor www.insidepolarisation.nl en verzorgt het management voor België.

Methodiek

Interactieve lezing met mogelijkheid tot stellen van vragen.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u30 tot 10u45

Docent
Tomas Baum

Werkwinkels

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals

Doelstelling

Het denkkader dat tijdens de keynote werd uitgelegd vertalen naar toepassing in de praktijk.

 • Deelnemers leren zichzelf plaatsen in een polariseringsdynamiek.
 • Deelnemers zijn zich bewust van game-changers in een polariseringsdynamiek.

Inhoud

Interactieve werkwinkel waarbij de deelnemers zichzelf leren plaatsen in een polariseringsdynamiek en handvatten aangereikt krijgen om met de dynamiek om te gaan. We vertrekken vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers.

Methodiek

Interactieve werkwinkel

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 13u30 tot 14u45

Docent
Tomas Baum
Doelgroep

Iedereen

Doelstelling

Er zijn vele verschillende onderscheidingen relevant in het articuleren van een visie op onderwijs. Die onderscheidingen functioneren los van elkaar ook al verwacht menigeen dat zij sterk zouden moeten correleren.

Inhoud

In discussies over onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei conceptuele onderscheidingen. Denk aan constructivisme versus instructivisme; leerling centraal versus leerkracht centraal; effectieve instructie versus gepersonaliseerd onderwijs; opbrengstgericht versus ontwikkelingsgericht; kansenongelijkheid versus ontdekkend leren; kennisoverdracht versus vaardighedenonderwijs.

Lang niet al deze onderscheidingen zijn conceptueel goed verdedigbaar, maar erger dan dat is de gewoonte om veel van deze onderscheidingen langs simpele lijnen op één hoop te gooien. Alsof iedereen die heil verwacht van effectieve instructie daardoor ook opbrengstgericht moet zijn, de leraar centraal wil stellen, kennisoverdracht het belangrijkst vindt en zich vooral druk maakt om kansenongelijkheid.

Het aantal mogelijke posities is echter veel groter dan twee. Wie A zegt hoeft nog geen B te zeggen.

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Behalve wetenschappelijke publicaties over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit schrijft hij boeken voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 de Socrates wisselbeker voor het "meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende" filosofieboek. Recentelijk verscheen Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs (ISVW, 2019).

Methodiek

Een goed gesprek met de deelnemers waarbij ik zal proberen zoveel mogelijk stilzwijgende vooronderstellingen te ontdoen van hun vanzelfsprekendheid.

Beginsituatie

Belangstelling voor en zorgen over de polarisering in het denken en praten over onderwijs

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 13u30 tot 14u45

Docent
Jan Bransen
Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Doelstelling

 • Inzicht verlenen in de dynamiek van (de)polarisatie;
 • Hefbomen aanreiken om te komen tot een omslag in denken en handelen van wij-zij naar wij-samen.

Inhoud

Het wij-zij denken binnen de schoolorganisatie volledig proberen uit te schakelen, is in vele gevallen utopisch. Er zullen altijd verschillende rollen, werkelijkheidsbeelden en groepen in organisaties blijven bestaan. Ook in sociale dialoog kent men deze tegenstelling. Werknemers en werkgevers leven vaak in een andere mentale wereld en hanteren andere (vaak botsende) logica’s: deze van mensen versus cijfers. Hoe geraken we voorbij deze tegenstelling? Hoe evolueren we van ‘vijandschap’ naar ‘kritische vriendschap’? In de sessie wordt ingegaan op goede praktijken en innovatieve denkpistes die zo’n model van ‘kritische vriendschap’ schragen. De toepassing beperkt zich niet tot de wereld van de sociale dialoog, maar kan uitgebreid worden naar andere situaties, leefwerelden en contexten.

Methodiek

Inspiratiesessie met mogelijkheid tot interactie en dialoog

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Peggy De Prins
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Inhoud

Meer info volgt binnenkort.

Beurt

Docent
Shaireen Aftab
Doelgroep

Directies en middenkader

Doelstelling

 • De deelnemers herkennen spanningsvelden en invloedssferen en de impact ervan op hun leiderschap.
 • De deelnemers verwoorden hun omgaan met spanningsvelden en invloedssferen vanuit eigen contexten en referentiekaders.

Inhoud

Hervormingen in het onderwijs beogen aanpassing aan nieuwe of andere noden in de samenleving. Tegengestelde krachten spelen in op de doelen en de implementatiemethodiek van hervormingen, vaak met afgezwakte doelen en ontevredenheid als gevolg.

Opmerkelijk is dat in Vlaanderen hervorming van binnenuit vanuit kleine niche-ideeën vaak een grotere impact en aanvaarding kennen dan groots opgezette plannen van bovenop. Welke krachten zijn hierin herkenbaar? Hoe past onderwijsbeleid zich hieraan aan?

Wat is onze plaats als schoolleider in dit krachtenspel en hoe houden we schoolteams hierin overeind?

Methodiek

 • Onderbouwende schets van spanningsvelden, diverse beleidsvisies, belang van eigen pedagogische project a.d.h.v. documenten/ en reacties op stellingen.
 • Via confronterende invalshoeken overlappende consensus aftoetsen als balans tussen spanningsvelden.
 • Analyse van casussen

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 13u30 tot 14u45

Docent
Luc De Man
Doelgroep

 • Pedagogisch begeleiders
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

Op basis van onderzoek een ander en positiever zicht krijgen op het fenomeen weerstand bij onderwijsvernieuwingen.

Inhoud

Weerstand wordt vaak gezien als een onvermijdelijk, maar negatief fenomeen bij onderwijsvernieuwingen. Toch verdient het fenomeen een andere, meer positieve benadering. Weerstand is immers vaak net uitdrukking van engagement en betrokkenheid, eerder dan ingegeven door gemakzucht, een conservatieve mentaliteit. Onderwijsprofessionals hebben daarenboven vaak goede redenen voor hun weerstand. En tenslotte bevat weerstand essentiële informatie om de implementatie van vernieuwingen goed te begeleiden en ondersteunen. We presenteren inzichten uit eigen en internationaal onderzoek, en nodigen deelnemers uit tot kritisch reflecteren vanuit hun eigen praktijkervaringen.

Methodiek

Na een presentatie van de onderzoeksresultaten volgt discussie in kleine groep om de onderzoeksinzichten te toetsen aan de eigen praktijkervaringen.

Beginsituatie

Bereidheid om nieuwe inzichten uit onderzoek op te nemen en om kritisch-reflectief in dialoog te gaan vanuit eigen ervaringen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Pen en papier

Beurt

B: 11u15 tot 12u30

Docent
Geert Kelchtermans
Karen Vermeir
Doelgroep

Pedagogisch begeleiders

Doelstelling

De deelnemers verwerven inzicht in vier sleutelfactoren die essentieel zijn om te begrijpen hoe ondersteuningspraktijken vorm krijgen en hoe ze beleefd worden door de betrokken partijen.

Inhoud

De gedachte dat externe ondersteuners (nascholers, pedagogisch begeleiders…) scholen kunnen helpen bij het implementeren van onderwijsvernieuwing is al vier decennia gemeengoed geworden in het Vlaamse onderwijsbeleid. Toch is er nog bijzonder weinig onderzoek naar wat er feitelijk in die ondersteuningspraktijk gebeurt. In deze sessie werken we met recente inzichten uit een doctoraatsonderzoek waarin vier sleutelfactoren blootgelegd worden die toelaten om het feitelijke verloop én de impact van ondersteuningspraktijken te begrijpen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en vervolgens in dialoog met de deelnemers uitgediept.

Methodiek

Na een presentatie van de vier sleutelfactoren (onderzoeksresultaten) volgt discussie in kleine groep om de onderzoeksinzichten te toetsen aan de eigen ervaringen als begeleider.

Beginsituatie

De workshop richt zich uitdrukkelijk op (pedagogisch) begeleiders en gaat ervan uit dat de deelnemers zelf concreet ervaring hebben in of betrokken zijn bij het ondersteunen van schoolteams.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Pen en papier

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Geert Kelchtermans
Karen Vermeir
Doelstelling

 • Kennismaking met de basisprincipes van het coöperatief leren.
 • Inzicht verwerven in het samenspel van Coöperatieve Leerstrategieën en de Activerende Directe Instructie met een knipoog naar Co-Teaching.
 • Een korte toelichting over de verschillende modellen die toepasbaar zijn binnen Co teaching.
 • Ervaren van een aantal Kagan coöperatieve structuren.

Inhoud

We maken een koppeling tussen het Activerende Directe Instructie (ADI) model, Coöperatief leren en Co-teaching. Het ene sluit het andere niet uit en ze vormen een goed huwelijk samen.

Door in te zetten op Kagan coöperatieve structuren verhoogt de leerkracht de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de instructiemomenten. De leerlingen krijgen de kans om te praten over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan.

Het coöperatief leren biedt meer kansen op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

De effectieve leertijd verhoogt en er komt meer ruimte voor de leerkracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter op te volgen en te ondersteunen.

Deze ondersteuning kan nog verhogen door in te zetten op Co-teaching. Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen. Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.

Tijdens deze sessie gaan we aan de slag en ervaren dat het geen en-en-en verhaal is maar een coherente aanpak.

Methodiek

Een interactieve workshop waar de deelnemers zo veel mogelijk zelf aan de slag gaan met een theoretische invalshoek.

Beginsituatie

/

Beurt

B: 11u15 tot 12u30

Docent
Art de Co
Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Doelstelling

 • Deelnemers herkennen en erkennen polarisatie en controverse;
 • Deelnemers slagen erin om casussen te ontleden en om een eerste wijze van aanpak te formuleren.

Inhoud

Polarisatie, controverse en conflict horen bij onderwijs zoals het bij het leven hoort. Dat wil zeggen dat je er niet aan ontsnapt. Het golft op je af, je kan er best op voorbereid zijn. We vertrekken van drie mogelijke contexten: de klas ontploft, controversiële lesonderwerpen, bewust controverse binnenbrengen in de les. Hoe ga je met elk van die contexten om? Hoe ga je de dialoog aan?

Leerlingen dagen je vaak uit om op controversiële vragen en kwesties in te gaan. Polarisatie en conflict loeren dan om de hoek. Hoe herken je je eigen positie en welke stappen zet je vervolgens? Welke game changers zet je in?

We vertalen inzichten van Bart Brandsma en Maarten van Alstein naar onze dagelijkse professionele context. We doen dat op basis van casussen die de deelnemers zelf inbrengen.

Methodiek

We werken in groepen op basis van de aangebrachte casussen, bij voorkeur niveau-overschrijdend en vakoverschrijdend. De casussen worden gelinkt aan de kaders van polarisatie en conflict.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Chris Wyns
Doelgroep

 • Alle leraren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend en administratief personeel
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

De participanten krijgen inzicht in verschillende manieren waarmee scholen kunnen omgaan met culturele diversiteit en de implicaties hiervan op kwaliteit van het onderwijs.

Inhoud

Er is steeds meer culturele en talige diversiteit zichtbaar op de schoolbanken. Een groot aantal leraren en directies vraagt zich echter af hoe ze moeten omgaan met deze verschillen. Tijdens deze lezing bespreken we dat er ruwweg drie manieren zijn om met culturele verschillen om te gaan, namelijk (1) assimilatie, (2) kleurenblindheid en (3) pluralisme. We bespreken concrete voorbeelden van iedere omgangsvorm om dan in te zoomen op de gevolgen die deze omgangsvormen hebben op de leerprestaties van de leerlingen. We sluiten of met een pleidooi voor sensitief pluralisme, wat een specifieke combinatie inhoudt van de drie omgangsvormen. Hierbij wordt discussie aangemoedigd.

Methodiek

Klassieke lezing met presentatie van actuele voorbeelden en recente onderzoeksgegevens. De participanten krijgen voldoende tijd voor vragen en discussie.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Orhan Agirdag
Doelgroep

 • Alle leraren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

 • Inzicht in uitgangspunten, doelstellingen en nieuwe accenten bij de nieuwe generatie eindtermen;
 • Inzicht in mogelijke consequenties van de nieuwe generatie eindtermen.

Inhoud

De uitgangspunten, doelstellingen en nieuwe accenten worden toegelicht bij het proces van totstandkoming van nieuwe eindtermen, het nieuwe format van de eindtermen en de vertaling ervan in de klaspraktijk.

Elementen die aan bod komen:

 • Sleutelcompetenties en vakken
 • Competentiegericht geformuleerde eindtermen en explicitering van kennis en beheersingsniveau
 • Te bereiken eindtermen op populatieniveau en leerlingniveau
 • Transversale en inhoudelijke eindtermen
 • Consequenties voor scholen en klaspraktijk
 • Consequenties voor evaluatiebeleid en kwaliteitstoezicht

Methodiek

 • Presentatie a.d.h.v. powerpoint
 • Discussieronde

Beginsituatie

Algemene basiskennis over eindtermen en het gebruik ervan in leerplannen en klaspraktijk

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
AHOVOKS
Inhoud

In deze werkwinkel gaan we op zoek naar de bron van mogelijke spanningsvelden binnen onderwijscontext. Daarnaast staan we stil bij de ervaren spanningsvelden van onderwijsprofessionals. Omgaan met tegengestelde krachten binnen onderwijs is niet altijd eenvoudig. We zoeken samen naar manieren om 'ontspannen' in de 'spanningsvelden' te kunnen staan.

Naima Lafrarchi is juriste, onderwijskundige en Bijzondere Leermeester islam. In haar publicaties staan intra- en interlevenbeschouwelijke dialoog centraal. Ze deed onderzoek naar opvoedidealen van moslimjongeren en –ouders (Odisee). Daarnaast was ze lector aan zowel de Odisee hogeschool Brussel als in de masteropleiding Islamitische Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven). Ze is een veel gevraagd spreker en experte. Haar eerste boek ‘Maakt religie een verschil? (ACCO) werd gelanceerd in december 2017 in aanwezigheid van prominenten uit het onderwijsacademie en –wereld en Minister van Onderwijs en Vorming, Mevrouw Hilde Crevits. In het najaar 2019 verschijnt haar tweede boek 'Groeien in interlevensbeschouwelijke competenties. Leraar als coach' (LannooCampus). Op dit moment voert ze onderzoek uit aan de UGent, waarbij diversiteit in het onderwijs centraal staat.

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Naïma Lafrarchi
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

 • Leraren basisonderwijs
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

 • Weten wat coachen wel en niet kan zijn op school.
 • De waarde ervan kunnen inschatten door praktijkvoorbeelden uit mijn klas- en schoolpraktijk.

Inhoud

Coaching ‘Weer iets nieuws erbij?’ of ‘Krachtige didactische werkvorm die leerkrachten ondersteunt zonder extra belasting’

 • Korte theoretische uitleg.
 • Praktijkvoorbeelden als illustratie bij uitleg over coachen op school.

Methodiek

 • PowerPointpresentatie
 • Vragenronde

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

Docent
Petra Byttebier
Doelgroep

De workshop richt zich zowel naar leerkrachten, directies als ondersteunend personeel. Naar iedereen die mee kan helpen om talenten bij anderen te detecteren en te benoemen bij collega’s en bij leerlingen.

Doelstelling

Deze workshop geeft je inzicht in ‘de kracht van talenten fluisteren’, zowel voor leerlingen, leerkrachten als directies.

Inhoud

Waarom zetten wij, kindertalentenfluisteraars, volop in op talent en hoe pakken wij dat aan? Doe jij dat binnenkort ook?

Kindertalentenfluisteraars (*) helpen kinderen en hun ruime entourage door zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met hun talenten. Kindertalentenfluisteraars maken talent toegankelijk en zichtbaar. Iedereen heeft talent! Talent is te vinden in die dingen die je doet waar je ook echt blij van wordt, dingen die je doet waarbij de tijd vliegt en neen, je moet er niet per sé in uitblinken.

Kindertalentenfluisteraars helpen je talenten te detecteren en te benoemen. Hiervoor beschikken ze over een arsenaal aan instrumenten en praktische tools.

Wie de workshop van Ilse volgt zal meteen begrijpen wat talenten kunnen betekenen voor scholen en hoe je die talentenbril opzet om tegenstellingen te overbruggen. Het arsenaal aan instrumenten en praktische tools in onmiddellijk inzetbaar in de praktijk.

(*)De labels ‘kindertalentenfluisteraar’ en ‘kindertalentenfluisteraarsschool’ evenals de vzw Kindertalentenfluisteraars werden in het leven geroepen door Luk Dewulf en Els Pronk.

Methodiek

Uitleg over talentenfluisteren, wat het is en hoe je dat op verschillende manieren kan doen. Er worden concrete voorbeelden vermeld en praktische oefeningen aangereikt. Het is een proeven van en toch meteen inzetbaar.

Beginsituatie

nieuwsgierigheid naar en openstaan voor het opzetten van een talentenbril

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 14u45

Docent
Ilse Vanhoorelbeke
Doelgroep

 • Alle leraren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend personeel

Doelstelling

 • Een participatief beleid met ouders ontwikkelen;
 • Leraren sterker maken in het omgaan met ouders.

Inhoud

Hoe vinden we een positieve synthese binnen het spanningsveld van het schoolteam als onderwijsprofessionals en de ouders als ervaringsdeskundigen?

Een participatief contact met ouders is een betere garantie tegen beroepscommissies dan welke gedetailleerde dossiers ook. Hoe ontwikkel je nu zo’n participatief contact zonder je rol van onderwijsdeskundige in het gedrang te brengen?

Kiezen we bewust voor een actief partnerschap van de ouders? Hoe krijgen we hen rond de tafel? Hoe zorgen we ervoor dat ze (zich) au serieux genomen (voelen) worden?

Leraren kan je best voorbereiden op zo’n rondetafelgesprek, op een boze-ouder-gesprek, op een lastige-boodschapgesprek.

Hoe bewaak je gezond evenwicht in de relatie tussen de onderwijs-professionals en de ervaringsdeskundigen?

Methodiek

Vanuit ervaringen op de school krijgen de deelnemers een kader om een constructieve relatie met ouders op te bouwen.

Interactieve instructie, groepsgesprek en indien gewenst ook rollenspel aansluitend bij de communicatietips.

Beginsituatie

Enige (onderwijs)ervaring met ouders kan de sessie verrijken.

Beurt

B: 11u15 tot 12u30

Docent
Guido Decombel

Inschrijven


Praktische info

Datum

 • dinsdag 8 oktober 2019
  08.45 u. tot 16.00 u.

Prijs

 • € 120.00
 • incl. middaglunch

Locatie

 • Congrescentrum Floreal
 • Koning Albertlaan 59
  8370 Blankenberge

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Middenkader
                        • Alle geïnteresseerden

                         Code

                         D20-001

                         Inschrijven

                          inschrijven

                         Delen