Tweedaags congres Kwaliteitsontwikkeling - Full package - dinsdag en woensdag

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Inhoud

Kwaliteit is een soort containerbegrip. Iedere betrokkene in onderwijs heeft kwaliteit als doel. Nieuw is echter dat de eigen inbreng van scholen en leraren aangemoedigd wordt voor een kwaliteitsbenadering op maat. Het nieuwe ROK kader en de nieuwe visie op leerplannen, bieden je school de kans om een eigen pedagogisch gelaat te geven, waarin zowel leerlingen, leraren als ouders zich beter kunnen terugvinden.

Een aantal scholen konden inmiddels intens proeven van het OK en Inspectie 2.0. Tijdens de keynote-sessie van Lieven Viaene delen ze in woord en beeld hun ervaringen en leggen enkele cruciale vragen voor aan onze spreker, Inspecteur-generaal van het Departement Onderwijs. Op zijn beurt gaat hij in op deze eerste ervaringen en deelt zijn kijk en expertise met het onderwijspubliek.

In deze tweede editie van ons congres kwaliteitsontwikkeling willen we zowel leraren als de directies en het middenkader inspireren inzake kwaliteitsvol onderwijs. Waar de eerste editie vooral beleidsmatig was, willen we nu het beleidsmatige én de concretisering op het werkveld combineren. We bewandelen het pad van kwaliteitscontrole, -zorg, -ontwikkeling naar kwaliteitscultuur.

Het ROK is het achterliggende kader voor de keynote en de workshops.

Timing

Dinsdag 16 oktober 2018

09.00 u. - Onthaal met koffie, thee en frisdrank

09.30 u. - Opening/duiding

09.45 u. - Keynote Lieven Viaene

11.00 u. - Pauze met koffie, thee en frisdrank

11.20 u. - 12.20 u. - Keynote Lieven Viaene

12.30 u. - Maaltijd

14.00 u. - 15.15 u. - Werkwinkels - Beurt 1

15.15 u. - Pauze met koffie, thee en frisdrank

15.45 u. - 17.00 u. - Werkwinkels - Beurt 2

19.00 u. - Maaltijd

Woensdag 17 oktober 2018

09.00 u. - Werkwinkels - Beurt 3

10.15 u. - Pauze met koffie, thee en frisdrank

10.45 u. - Wrap-up

12.15 u. - Maaltijd

14.00 u. - Einde dag 2

Voor het tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling zijn er drie verschillende inschrijfmodules:

 1. tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling - Full package - dinsdag en woensdag: https://www.eekhoutacademy.be/D19-008
 2. tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling - Dinsdagvoormiddag: https://www.eekhoutacademy.be/D19-031
 3. tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling - Dinsdag volledige dag: https://www.eekhoutacademy.be/D19-032

Wie inschrijft voor de Full Package volgt 3 werkwinkels: 2 op dinsdag (beurt 1 en beurt 2), 1 op woensdag.

Bij het inschrijven kies je dus:

 • 1 werkwinkel met vermelding Dinsdag beurt 1
 • 1 werkwinkel met vermelding Dinsdag beurt 2
 • 1 werkwinkel met vermelding Woensdag

Opgelet! Werkwinkel 12 en 33 kunnen enkel gekozen worden door de mensen die zich inschreven voor het traject Onderwijskwaliteit (Q teams - onderwijswerkplaats) via Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen o.l.v. Luc Beelprez en dus op dinsdagnamiddag OF woensdagvoormiddag een alternatief programma volgen.

Opgelet! Mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q teams - onderwijswerkplaats) via Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen o.l.v. Luc Beelprez, en inschrijven voor de Full package, krijgen een reductie.

Wie de onderwijswerkplaats volgt op dinsdag maakt volgende keuzes:

 • Dinsdag - kies voor werkwinkel 12 - Beurt 1
 • Dinsdag - kies voor werkwinkel 12 - Beurt 2
 • Woensdag - kies een werkwinkel naar keuze

Wie de onderwijswerkplaats volgt op woensdag maakt volgende keuzes:

 • Dinsdag - Beurt 1 - kies een werkwinkel naar keuze
 • Dinsdag - Beurt 2 - kies een werkwinkel naar keuze
 • Woensdag - kies voor werkwinkel 33

Wie de onderwijswerkplaats volgt, kan er ook voor kiezen om enkel het programma op dinsdag of dinsdagvoormiddag bij te wonen.

Opmerkingen
inclusief overnachting, catering en syllabi

Plenumreferaten

Inhoud

Vanaf dit schooljaar rollen we inspectie 2.0 definitief uit. De try-outs, de proefdoorlichtingen en de doorlichtingen zonder juridische consequentie liggen achter ons. Kwaliteitsontwikkeling is een sleutelbegrip binnen het nieuwe doorlichtingsconcept. Bibliotheken puilen uit van wat kwaliteitsvol onderwijs kan betekenen. Voor het eerst hebben we hierover in Vlaanderen (eindelijk!) een gemeenschappelijke taal: het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK). Ons concept en methodologie zijn er op geënt. Dit referentiekader accentueert onderwijskwaliteit als essentie (www.mijnschoolisok.be). Wij geloven stellig dat het eigenaarschap van kwaliteitsvol onderwijs bij de school zelf ligt: bij het directieteam, de leraren en andere partners. Via dialoog onderzoeken we de onderwijskwaliteit van de school, wetende dat kwaliteitsontwikkeling nooit af is en in voortdurende evolutie. Daarom willen we, als één van de hoekstenen van inspectie 2.0, beleidsteams en leraren stimuleren om hierin verder te groeien. Want directeurs met een krachtdadig beleid en didactisch ‘sterke’ leraren maken het verschil. Ons gemeenschappelijk doel: onderwijs van hoge kwaliteit voor elke jongere.

Beurt

A: 09u45 tot 12u20

Docent
Lieven Viaene

Werkwinkels

Inhoud

Op zoek naar de schooleigen missie, de visie en de kernwaarden van jouw school. Samen verkennen hoe we deze missie en visie kunnen doorvertalen naar de dagelijkse schoolwerking.

We willen stil staan bij de kernvragen:

1. Welke school willen we zijn?

2. Welke prioriteiten leg je en waarom?

Hoe kan je de schooleigen inspiratie en/of traditie mee laten doorwegen en zichtbaar, voelbaar aanwezig brengen in de verschillende beleidsdomeinen?

Om je missie en visie op het spoor te komen staan we stil bij vragen zoals:

 • wat en wie bepaalt echt mee de richting van je school vandaag?
 • waar zie je in je eigen schoolopvoedingsproject verwijzingen naar die schooleigen inspiratie en/of traditie?
 • hoe maak je dit kenbaar, herkenbaar, eigentijds en tegendraads? (wat maakt in jouw school het verschil?)

De krachtlijnen van een katholieke dialoogschool vanuit de visietekst katholieke dialoogschool concreet maken naar jouw school toe.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • BL1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.

Methodiek

 • reflectieopdrachten in kleine groepjes
 • in dialoog met elkaar

Beginsituatie

De deelnemers brengen hun schooleigen opvoedingsproject mee.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers brengen hun schooleigen opvoedingsproject mee.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Leen Dillen
Doelgroep

Directies, middenkader en beleidsondersteuners van het basisonderwijs

Doelstelling

Kaderen van de evolutie van IDP naar evaluatiebox met daarbij aandacht voor het gebruik van evaluatie-instrumenten en data voor de interne kwaliteitsontwikkeling van een school. Toelichten van de nieuwe website.

Inhoud

Workshop rond kwaliteitsvol en breed evalueren van de generieke doelen van Zill.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • O2: Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen.
 • O3: Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Anne Verhoeven
Marijke De Meyst
Doelgroep

De casuïstiek komt volledig uit het basisonderwijs. De bekommernis om zorgoverleg, leerlingvolgsystemen, redelijke aanpassingen, ... (de waarom en hoe ervan) is anderzijds wel een breed thema, BaO-overstijgend.

Doelstelling

Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Inhoud

Inspanningen voor inclusie leiden tot meer complexe vragen over zorg en evaluatie

Scholen vinden het moeilijk om voor bepaalde leerlingen te beslissen of zij kunnen doorstromen naar een ander leerjaar of onderwijsniveau. Zeker als het gaat over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die op de grens van het gemeenschappelijk curriculum zitten. Leerkrachten bespreken binnen hun korps regelmatig de vorderingen, het gedrag en de onderwijssituatie van elke leerling. Dat gebeurt in principe in de klassenraad. Maar op welke wijze geef je die klassenraad het best vorm wanneer zorg en evaluatie mekaar treffen?

De klassenraad in het basisonderwijs is een autonoom advies- en beslissingsorgaan rond de door- en uitstroom van - natuurlijk ook - leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • R4: De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.
 • B2: Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.

Methodiek

Op het einde van de sessie begrijp je beter deze metafoor; de klassenraad, componist van schoolloopbanen. We nemen je op een activerende, beetje muzische, wijze mee in de uitkomsten van recent praktijkonderzoek. We werken met aanbevelingen uit de leidraad klassenraad (De Smet, D’Haeyer, Meirsschaut & Naert, 2018).

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Marijke De Smet
Doelgroep

Preventieadviseurs

Inhoud

De wetgever verplicht onze scholen om op geregelde tijdstippen een risicoanalyse te doen rond welzijn en de psychosociale belasting van haar personeelsleden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar scholen stimuleren op een gestructureerde wijze werk te maken van hun welzijnsbeleid. In concreto zullen scholen, dank zij het Wellbe-instrument, snel een signaal krijgen rond het psychosociaal welbevinden van de personeelsleden, en in staat zijn om daar sneller en accuraat actie in te ondernemen. De bevraging wordt, in opdracht van het schoolbestuur, uitgevoerd door de preventieadviseur.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL12: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving.
 • R2: De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Beatrijs Pletinck
Greet Vanhove
Doelstelling

 • De deelnemers aan de hand van het referentiekader voor onderwijskwaliteit tot inzicht brengen dat fysieke en mentale veiligheid een noodzaak zijn om tot kwalitatief leren te komen.
 • De rol van de preventiewetgeving en bijhorende instrumenten in het referentiekader voor onderwijskwaliteit situeren.

Inhoud

Bezorg me een veilig gevoel en ik kan nog beter leren!

De preventiewetgeving met o.a. de welzijnswet (KB 1996) is niet langer enkel een wettelijke verplichting. Het is een belangrijke steunpilaar om goed tot leren te komen.

En het gaat niet enkel om fysische veiligheid waarbij we o.a. denken aan mooie, ruime, goed verlichte en verluchte leslokalen, of een goed functionerende EHBO-dienst met een noodplan op maat.

Het is onderhand al lang bewezen dat we veel aandacht dienen te besteden aan de mentale veiligheid van ieder die met het leerproces te maken heeft: studenten, leerkrachten. Wie zijn of haar mentale belasting in zijn rugzak alleen moet dragen, verspeelt reeds veel energie die niet tijdens het leren kan worden aangewend. Aan ons om preventief in te grijpen!

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL12: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving.

Methodiek

interactief

Beginsituatie

Enige notie en/of basiskennis hebben omtrent de preventiewetgeving. Deelnemers brengen het referentiekader voor onderwijskwaliteit mee.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers brengen het referentiekader voor onderwijskwaliteit mee.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Lieven Verhaeghe
Franky Wauters
Doelstelling

De deelnemers krijgen tools aangereikt om de internationaliseringsactiviteiten op school te bundelen, te stroomlijnen te professionaliseren en duurzaam te verankeren in het beleid en de organisatie van de school.

Inhoud

Tips & tricks om internationalisering duurzaam te verankeren en te ontwikkelen op school

Heel wat scholen in Vlaanderen zijn overtuigd van de meerwaarde van internationalisering voor zowel de ontwikkeling van de leerlingen als voor het versterken van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Velen zijn op zoek naar een manier om internationalisering duurzaam te verankeren op school.

Als inleiding krijgen de deelnemers een testje voorgeschoteld, waardoor ze een beeld krijgen van waar hun school staat op vlak van het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid.

Op basis van de resultaten van de test en de vragen van de deelnemers, reiken we handvaten aan om een professioneel, duurzaam en kwaliteitsvol internationaliseringsbeleid uit te tekenen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • BL1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.

Methodiek

 • Testje om eigen werking in kaart te brengen
 • Interactieve infosessie

Beginsituatie

Ervaring met grensoverschrijdende projectwerking

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Inés Verplancke
Doelstelling

Kennismaken met een raamwerk van indicatoren om het professionaliseringsbeleid en bijhorend nascholingsplan te ontwikkelen of te optimaliseren.

Inhoud

 • Hoe voer ik een beleid dat voor elk personeelslid zin heeft en uiteindelijk de leerling ten goede komt?
 • Een raamwerk van indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven. cf. Onderzoeksproject 2016: Hoe kan je de impact van professionalisering in kaart brengen? (Merchie, Tuytens, Devos en Vanderlinde).

 • Professionele ontwikkeling is belangrijk.
 • Een raamwerk van indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven (teachers professional developmental framework), kaderen we in een kwaliteitsvol professionaliseringsbeleid. We linken dit aan een ‘coherent ondersteuningsaanbod’ (nascholing, begeleiding en internationalisering), waar we het o.a. belangrijk vinden in te zetten op co-eigenaarschap en partnerschap bij professionaliseringsinitiatieven.
 • We bespreken de onderdelen van het raamwerk en zoomen in op de negen effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven én het belang van hun onderlinge samenhang.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL8: De school ontwikkelt en voert en doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.
 • BL9: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren.

Methodiek

 • Korte voorstelling van het raamwerk van indicatoren met een toepassing op een praktijkverhaal.
 • Verdiepende, interactieve groepsopdracht m.b.t. de kernideeën van de 9 effectieve kenmerken van professionaliseringinitiatieven.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Ria Depoorter
Doelstelling

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende besluitvorming.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in besluitvorming voor hun team
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen besluitvorming als een constructief element van veranderingsmanagement.

Inhoud

Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Tijdens deze sessie behandelen we volgende inhouden:

 • Hoe zorgen we voor constructieve dialoog tijdens discussies: parallel communiceren vs. oppositioneel debatteren?
 • Hoe zorgen we tijdens dialoog voor snelle en accurate beoordeling via Plus/Min/Interessant analyse?
 • Welke criteria gebruiken we om brede consensus en gedragenheid te realiseren: principieel bezwaar vs. persoonlijk bezwaar?
 • Hoer zorgen we dat besluitvorming actiegericht is?
 • Hoe kunnen we toekomst denken gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming: scenario denken (Wat als …?) en beslissingsbomen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat besluitvorming niet los staat van het individu: empathisch denken als ondersteuning van besluitvorming.

Er worden verschillende instrumenten aangeboden die onmiddellijk bruikbaar zijn op school.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • BL3: De school werkt participatief en responsief.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten betreffende besluitvorming worden toegelicht vanuit veranderingsmanagement. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Peter Van de Moortel
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Een aantal modellen voor reflectie over kwalitatief onderwijs bespreken.
 • Nadenken over hoe we kunnen weten wat kwaliteitsvol onderwijs is en hoe ieder teamlid kan meewerken aan een kwaliteitscultuur.

Inhoud

Vanuit concrete didactische voorbeelden bekijken we hoe reflectieve houding ons kan helpen de juiste dingen goed te doen.

In de school heerst een kwaliteitscultuur als ALLE TEAMLEDEN en de school als organisatie zichzelf bevragen, de kwaliteit borgen en waar nodig bijstellen.

Vanuit heel concrete didactische voorbeelden (evaluatie – feedback - …) gaan we samen na hoe we kunnen weten of we de “juiste dingen doen” en of we “het juiste goed doen”. Hierbij bekijken we een aantal modellen voor reflectie en bekijken of ze kunnen helpen bij het zoeken naar de antwoorden op die vragen. Het uitgangspunt is niet zoeken naar wat we niet goed doen, maar borgen wat wel goed is. We kiezen voor de waarderende insteek.

In deze werkwinkel wordt even tijd genomen om te reflecteren en te kijken hoe we reflectie een deel kunnen laten zijn van een schoolcultuur waar kwaliteitsontwikkeling een evidentie is voor iedereen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • O3: Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Tine Scherpereel
Doelgroep

Directies en middenkader, geïnteresseerde medewerkers die meedenken over kwaliteitsontwikkeling en het verzamelen van gegevens op school.

Doelstelling

 • De deelnemers gaan na hoe je data systematisch kunt inzetten bij het werken aan kwaliteit
 • Deelnemers versterken hun inzicht in gericht gegevens verzamelen
 • Deelnemers gaan na of de beschikbare data aan kwaliteitscriteria voldoen.
 • Deelnemers verkennen verschillende beschikbare databronnen van ‘mijn onderwijs’ voor de eigen school.

Inhoud

We verkennen enkele aandachtspunten bij datagebruik: betekenis geven aan cijfers, privacy, de kwaliteit en inzetbaarheid van data. We gaan na welke (externe) bronnen er voorhanden zijn. We vergelijken die verschillende externe bronnen (databundels, dataloep en schoolportretten) op bruikbaarheid voor de school. We zien in dat naast kwantitatief datagebruik ook het werken met kwalitatieve bronnen een noodzaak vormt.

We gaan aan de slag en zoeken de gegevens voor de eigen school op, toegang tot ‘Mijn Onderwijs’ is dus noodzakelijk.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Methodiek

We werken met afwisselend generieke input en transfer in de eigen school door het werken met ‘Mijn Onderwijs’.

Beginsituatie

Wens je deel te nemen aan deze werkwinkel, dan is het belangrijk dat je toegang hebt tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:

• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;

• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:

• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);

• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via Wens je deel te nemen aan deze werkwinkel, dan is het belangrijk dat je toegang hebt tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:

• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;

• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:

• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);

• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via https://eid.belgium.be/nl

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers moeten toegang hebben tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:
• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;
• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:
• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);
• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via https://eid.belgium.be/nl

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Jerissa Debilde
Inhoud

Enkel mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team) via Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen o.l.v. Luc Beelprez, kiezen voor dit programma.

Omdat jullie op dinsdagnamiddag het programma volgen in de Duinse Polders, en niet het programma van Eekhout Academy, voorzien we een reductie.

Beurt

B: 14u00 tot 15u15

Docent
Inhoud

Enkel mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team) via Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen o.l.v. Luc Beelprez, kiezen voor dit programma.

Omdat jullie op dinsdagnamiddag het programma volgen in de Duinse Polders, en niet het programma van Eekhout Academy, voorzien we een reductie.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Inhoud

Op zoek naar de schooleigen missie, de visie en de kernwaarden van jouw school. Samen verkennen hoe we deze missie en visie kunnen doorvertalen naar de dagelijkse schoolwerking.

We willen stil staan bij de kernvragen:

1. Welke school willen we zijn?

2. Welke prioriteiten leg je en waarom?

Hoe kan je de schooleigen inspiratie en/of traditie mee laten doorwegen en zichtbaar, voelbaar aanwezig brengen in de verschillende beleidsdomeinen?

Om je missie en visie op het spoor te komen staan we stil bij vragen zoals:

 • wat en wie bepaalt echt mee de richting van je school vandaag?
 • waar zie je in je eigen schoolopvoedingsproject verwijzingen naar die schooleigen inspiratie en/of traditie?
 • hoe maak je dit kenbaar, herkenbaar, eigentijds en tegendraads? (wat maakt in jouw school het verschil?)

De krachtlijnen van een katholieke dialoogschool vanuit de visietekst katholieke dialoogschool concreet maken naar jouw school toe.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • BL1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.

Methodiek

 • reflectieopdrachten in kleine groepjes
 • in dialoog met elkaar

Beginsituatie

De deelnemers brengen hun schooleigen opvoedingsproject mee.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers brengen hun schooleigen opvoedingsproject mee.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Leen Dillen
Doelgroep

Directies, middenkader en beleidsondersteuners van het basisonderwijs

Inhoud

Workshop rond kwaliteitsvol en breed evalueren van de generieke doelen van Zill.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • O2: Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen.
 • O3: Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Anne Verhoeven
Marijke De Meyst
Doelgroep

De casuïstiek komt volledig uit het basisonderwijs. De bekommernis om zorgoverleg, leerlingvolgsystemen, redelijke aanpassingen, ... (de waarom en hoe ervan) is anderzijds wel een breed thema, BaO-overstijgend.

Doelstelling

Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Inhoud

Inspanningen voor inclusie leiden tot meer complexe vragen over zorg en evaluatie

Scholen vinden het moeilijk om voor bepaalde leerlingen te beslissen of zij kunnen doorstromen naar een ander leerjaar of onderwijsniveau. Zeker als het gaat over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die op de grens van het gemeenschappelijk curriculum zitten. Leerkrachten bespreken binnen hun korps regelmatig de vorderingen, het gedrag en de onderwijssituatie van elke leerling. Dat gebeurt in principe in de klassenraad. Maar op welke wijze geef je die klassenraad het best vorm wanneer zorg en evaluatie mekaar treffen?

De klassenraad in het basisonderwijs is een autonoom advies- en beslissingsorgaan rond de door- en uitstroom van - natuurlijk ook - leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • R4: De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.
 • B2: Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.

Methodiek

Op het einde van de sessie begrijp je beter deze metafoor; de klassenraad, componist van schoolloopbanen. We nemen je op een activerende, beetje muzische, wijze mee in de uitkomsten van recent praktijkonderzoek. We werken met aanbevelingen uit de leidraad klassenraad (De Smet, D’Haeyer, Meirsschaut & Naert, 2018).

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Marijke De Smet
Doelstelling

Kennismaken met een raamwerk van indicatoren om het professionaliseringsbeleid en bijhorend nascholingsplan te ontwikkelen of te optimaliseren.

Inhoud

 • Hoe voer ik een beleid dat voor elk personeelslid zin heeft en uiteindelijk de leerling ten goede komt?
 • Een raamwerk van indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven. cf. Onderzoeksproject 2016: Hoe kan je de impact van professionalisering in kaart brengen? (Merchie, Tuytens, Devos en Vanderlinde).

 • Professionele ontwikkeling is belangrijk.
 • Een raamwerk van indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven (teachers professional developmental framework), kaderen we in een kwaliteitsvol professionaliseringsbeleid. We linken dit aan een ‘coherent ondersteuningsaanbod’ (nascholing, begeleiding en internationalisering), waar we het o.a. belangrijk vinden in te zetten op co-eigenaarschap en partnerschap bij professionaliseringsinitiatieven.
 • We bespreken de onderdelen van het raamwerk en zoomen in op de negen effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven én het belang van hun onderlinge samenhang.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL8: De school ontwikkelt en voert en doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.
 • BL9: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren.

Methodiek

 • Korte voorstelling van het raamwerk van indicatoren met een toepassing op een praktijkverhaal.
 • Verdiepende, interactieve groepsopdracht m.b.t. de kernideeën van de 9 effectieve kenmerken van professionaliseringinitiatieven.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Ria Depoorter
Doelstelling

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende besluitvorming.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in besluitvorming voor hun team
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen besluitvorming als een constructief element van veranderingsmanagement.

Inhoud

Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Tijdens deze sessie behandelen we volgende inhouden:

 • Hoe zorgen we voor constructieve dialoog tijdens discussies: parallel communiceren vs. oppositioneel debatteren?
 • Hoe zorgen we tijdens dialoog voor snelle en accurate beoordeling via Plus/Min/Interessant analyse?
 • Welke criteria gebruiken we om brede consensus en gedragenheid te realiseren: principieel bezwaar vs. persoonlijk bezwaar?
 • Hoer zorgen we dat besluitvorming actiegericht is?
 • Hoe kunnen we toekomst denken gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming: scenario denken (Wat als …?) en beslissingsbomen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat besluitvorming niet los staat van het individu: empathisch denken als ondersteuning van besluitvorming.

Er worden verschillende instrumenten aangeboden die onmiddellijk bruikbaar zijn op school.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • BL3: De school werkt participatief en responsief.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten betreffende besluitvorming worden toegelicht vanuit veranderingsmanagement. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Peter Van de Moortel
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Een aantal modellen voor reflectie over kwalitatief onderwijs bespreken.
 • Nadenken over hoe we kunnen weten wat kwaliteitsvol onderwijs is en hoe ieder teamlid kan meewerken aan een kwaliteitscultuur.

Inhoud

Vanuit concrete didactische voorbeelden bekijken we hoe reflectieve houding ons kan helpen de juiste dingen goed te doen.

In de school heerst een kwaliteitscultuur als ALLE TEAMLEDEN en de school als organisatie zichzelf bevragen, de kwaliteit borgen en waar nodig bijstellen.

Vanuit heel concrete didactische voorbeelden (evaluatie – feedback - …) gaan we samen na hoe we kunnen weten of we de “juiste dingen doen” en of we “het juiste goed doen”. Hierbij bekijken we een aantal modellen voor reflectie en bekijken of ze kunnen helpen bij het zoeken naar de antwoorden op die vragen. Het uitgangspunt is niet zoeken naar wat we niet goed doen, maar borgen wat wel goed is. We kiezen voor de waarderende insteek.

In deze werkwinkel wordt even tijd genomen om te reflecteren en te kijken hoe we reflectie een deel kunnen laten zijn van een schoolcultuur waar kwaliteitsontwikkeling een evidentie is voor iedereen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • O3: Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Tine Scherpereel
Doelstelling

 • Hoe organiseren we een kwaliteitsvol kostenarm onderwijs?
 • Hoe betrekken we ouders in armoede bij het kostenbeleid van onze school?

Inhoud

Bewust omgaan met kosten: een antwoord op de vraag naar een passende begeleiding voor elke leerling in samenwerking met ouders en thuisomgeving.

Ook voor mensen in armoede is kwaliteitsonderwijs belangrijk, maar vaak liggen ze ervan wakker hoe ze de rekening moeten betalen. Een kostenarm onderwijs opbouwen is een opdracht voor de hele school: van schoolbestuur over directie tot elke leraar. De school beheren als een goede huisvader en tegelijk luisteren naar de ouders in armoede en op hun suggesties ingaan, is voor elke directeur en/of boekhouder een hele opdracht.

 • Hoe detecteren we leerlingen in armoede?
 • Hoe maken we ons korps kostenbewust?
 • Hoe werken we met ouders samen zowel voor inkomsten als uitgaven?
 • Hoe gaan we als school om met onze GOK-middelen?
 • Hoe vermijden we onbetaalde schoolrekeningen?
 • Hoe gaan we ermee om als er toch onbetaalde rekeningen zijn?

Bewust samenwerken met ouders in armoede vraagt heel wat inzet van de school, maar rendeert pedagogisch-didactisch én financieel.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • B3: Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
 • B4: Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.

Methodiek

 • We houden ons schoolbeleid tegen het licht van getuigenissen van ouders in armoede. Interactieve presentatie
 • Uitwisseling van suggesties en goede praktijken

Beginsituatie

De deelnemers zijn best op de hoogte van het kostenbeleid van zijn/haar school.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemers zijn best op de hoogte van het kostenbeleid van zijn/haar school.

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Guido Decombel
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Directies en middenkader, geïnteresseerde medewerkers die meedenken over kwaliteitsontwikkeling en het verzamelen van gegevens op school.

Doelstelling

 • De deelnemers gaan na hoe je data systematisch kunt inzetten bij het werken aan kwaliteit
 • Deelnemers versterken hun inzicht in gericht gegevens verzamelen
 • Deelnemers gaan na of de beschikbare data aan kwaliteitscriteria voldoen.
 • Deelnemers verkennen verschillende beschikbare databronnen van ‘mijn onderwijs’ voor de eigen school.

Inhoud

We verkennen enkele aandachtspunten bij datagebruik: betekenis geven aan cijfers, privacy, de kwaliteit en inzetbaarheid van data. We gaan na welke (externe) bronnen er voorhanden zijn. We vergelijken die verschillende externe bronnen (databundels, dataloep en schoolportretten) op bruikbaarheid voor de school. We zien in dat naast kwantitatief datagebruik ook het werken met kwalitatieve bronnen een noodzaak vormt.

We gaan aan de slag en zoeken de gegevens voor de eigen school op, toegang tot ‘Mijn Onderwijs’ is dus noodzakelijk.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Methodiek

We werken met afwisselend generieke input en transfer in de eigen school door het werken met ‘Mijn Onderwijs’.

Beginsituatie

Wens je deel te nemen aan deze werkwinkel, dan is het belangrijk dat je toegang hebt tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:

• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;

• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:

• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);

• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via Wens je deel te nemen aan deze werkwinkel, dan is het belangrijk dat je toegang hebt tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:

• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;

• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:

• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);

• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via https://eid.belgium.be/nl

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers moeten toegang hebben tot het platform ‘Mijn Onderwijs’. De Mijn Onderwijs-beheerder van je school (directeur of een secretariaatsmedewerker) heeft je op voorhand toegang gegeven tot Mijn Onderwijs (Via Gebruikersbeheer) en tot de volgende thema’s:
• thema Statistieken en Dataloep (openbaar) voor toegang tot databundels en dataloep;
• thema Doorlichting (indien je recent doorlichting hebt gehad kan je hier het schoolprofiel terugvinden).

Verder breng je volgende zeker mee om te kunnen deelnemen:
• je elektronische identiteitskaart en gekende pincode van 4 cijfers (of token);
• je elektronische kaartlezer en je eigen laptop waarop kaartlezer werkt (of laptop met geïntegreerde kaartlezer); (vooraf te installeren) de E-id Software, te installeren via https://eid.belgium.be/nl

Beurt

C: 15u45 tot 17u00

Docent
Jerissa Debilde
Doelstelling

 • Nagaan welke handvatten Zill aanreikt om aan kwaliteitsbewaking van onderwijs te doen;
 • Onderzoeken op welke wijze de Zill-uitrusting de inhoudelijke kwaliteitszorg op school ondersteunt.

Inhoud

Tijdens deze sessie vertrekken we van het Referentiekader Onderwijskwaliteit. We onderzoeken bij welke items Zill een handvat vormt om de interne kwaliteitszorg te realiseren.

Daarenboven gaan we na welke kwaliteitscriteria in Zill zijn ingebed en hoe ze kunnen gehanteerd worden in functie van praktijkonderzoek en kwaliteitszorg.

In de ZillFichekit zit een instrumentarium dat mogelijkheden biedt voor de individuele leraar én het schoolteam om de onderwijsinhouden te beheren. Die mogelijkheden verkennen we. Aansluitend geeft de sessieleider suggesties voor scenario’s die hierbij kunnen gevolgd worden.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL7: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het vlak van leren en onderwijzen.

Methodiek

Interactieve sessie, ondersteund met PowerPoint.

Beginsituatie

Kennismaking met het leerplanconcept is gebeurd. Deelnemers brengen hun laptop of tablet mee.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers brengen hun laptop of tablet mee.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Kris De Ruysscher
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Deelnemers leren hoe een onderwijs vanuit een visie, samen met het team, georganiseerd kan worden.
 • Deelnemers maken kennis met de winsten, maar ook de kosten van visiegedreven organiseren.

Inhoud

Een ontdekkingstocht naar een nieuwe organisatie

BuSO Sint Idesbald startte rond 2011 met de zoektocht naar een compleet nieuw organisatiemodel. Dit vanuit de wetenschap dat het oude organisatiemodel geen afdoend antwoord gaf op de stijgende noden van de leerlingen, en personeel meer dan met de handen in het haar zat wat betreft aanpak. Voorwaarde: het model moest vanuit een gedragen visie ontwikkeld worden! Dit wil zeggen van en door alle personeelsleden. In april 2013 waren we klaar met het huiswerk… Hoe we het proces naar het model doorliepen, waar we op botsten kom je te weten in deze workshop. We geven ook een toelichting rond het nieuwe organisatiemodel, waar winsten liggen, maar ook waar we (nog steeds) op botsen. We brengen een authentiek verhaal waar ‘rozengeur een maneschijn’ zeker deel van uitmaken, maar laten de passages waar ‘bloed, zweet en tranen’ in voorkomen niet links liggen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • BL1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.
 • BL3: De school werkt participatief en responsief.
 • BL8: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.

Methodiek

Presentatie met (graag) actieve interactie van de deelnemers.

Beurt

Docent
Gerrit Demolder
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Deelnemers verkennen achterliggende ideeën van evidence informed leren en onderwijzen.
 • Deelnemers verkennen hoe ze aan praktijkonderzoek kunnen doen.
 • Deelnemers verkennen hoe ze professionele leergemeenschappen kunnen opstarten.
 • Deelnemers ontdekken tools om praktijkonderzoek te doen en om effectieve professionele leergemeenschappen op te zetten.

Inhoud

Professionele leerstrategie samen met het team verder te leren.

Er wordt voorgesteld hoe leraren professioneel kunnen leren door hun eigen praktijk te onderzoeken en de resultaten hiervan te delen in effectieve professionele leergemeenschappen.

 • In lijn met het kader onderwijskwaliteit verken je een denkkader voor evidence informed leren en onderwijzen;
 • Je verkent hoe je aan praktijkonderzoek kan doen en hoe je effectieve professionele leergemeenschappen kan opzetten;
 • Je maakt kennis met tools die praktijkonderzoek en professionele leergemeenschappen ondersteunen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • BL5: De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.

Methodiek

Interactief verkennen van de evidence informed leren en onderwijzen via de inhoud Linpilcare.

Beurt

Docent
Rik Vanderhauwaert
Inhoud

Hoe hou je het veranderingsproces in beweging en hoe hou je iedereen betrokken?

We gaan dieper in op de urgenties van en inzichten over veranderingsmanagement. We bespreken acht stappen noodzakelijk voor een geslaagd innovatieproces gebaseerd op onderzoek van John Kotter.

Daarnaast wordt een introductie van een methodiek aangereikt om de verandering dynamisch en bottom up te ondersteunen. Het afchecken van een stappenplan is gebleken niet voldoende te zijn om een proces te doen slagen. We gaan dieper in op de SCRUM methodiek, aangepast aan onderwijs. Scrum is één van de ‘Agile’ methodieken en kan worden ingezet om op een effectieve, flexibele manier veranderingsprojecten te ondersteunen. Kenmerk van SCRUM is: zelfsturende en multidisciplinaire teams verantwoordelijk voor het vliegwieleffect binnen innovatieprocessen op school. Het resultaat is hoge betrokkenheid van alle medewerkers en een snel resultaat in de vorm van quick wins.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL2: De school geeft haar organisatie vorm op het vlak van cultuur en structuur.
 • BL3: De school werkt participatief en responsief.
 • BL4: In de school heerst een innovatieve en lerend organisatiecultuur.

Methodiek

Interactieve lezing aangevuld met illustraties.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Peter Van de Moortel
Doelstelling

De meest krachtige leereffecten voor kwaliteitsvol onderwijs koppelen aan de kwaliteitsverwachting en vertalen in eigen kwaliteitsbeelden.

Inhoud

De meest krachtige leereffecten voor kwaliteitsvol onderwijs (formatief evalueren, klasmanagement, betrokkenheid, doelgerichtheid, feedback) duiden we vanuit de effectenbarometer van Hattie.

In een carrousel wordt elk effect verdiept door middel van verschillende methodieken en opgehangen aan de kwaliteitsverwachtingen. De deelnemers vertalen vervolgens hoe zij op de klasvloer/op school deze verwachtingen waar maken: de kwaliteitsverwachtingen worden geconcretiseerd in kwaliteitsbeelden.

Het delen van deze persoonlijke kwaliteitsbeelden schept rijke kansen tot inspiratie om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren, getoetst aan de schooleigen pedagogische visie.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.
 • O3: Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens.
 • R4: De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Luc Decoene
Kathleen Veys
Jan Lingier
Doelstelling

 • Binnen het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit maken we kennis met de deelaspecten die betrekking hebben tot het personeelsbeleid van je organisatieontwikkeling.
 • We benaderen ‘goed werkgeverschap’ vanuit diverse invalshoeken, ook gelinkt aan onderzoek en publicaties.
 • We proberen de eigen schoolwerking op dit vlak in te schalen en die ervaringen uit te wisselen.

Inhoud

Hoe proberen ‘goed werkgeverschap’ te realiseren, o.m. rekening houdend met de kwaliteitsbeelden en –verwachtingen van het nieuwe referentiekader?

Na de kennismakende intro focussen we ons in een eerste luik binnen het nieuwe referentiekader op die kwaliteitsbeelden en –verwachtingen die zich richten naar een zo goed mogelijk personeelsbeleid binnen je organisatieontwikkeling.

In een tweede luik benaderen we ‘goed werkgeverschap in onderwijs’ vanuit diverse invalshoeken:

 • het belang van een gedragen missie en visie, geconcretiseerd in een schooleigen pedagogisch project;
 • de investering in (gedeeld) leider- en begeleiderschap;
 • de soft skills van de HRM;
 • een integrale en geïntegreerde aanpak.

In een slotoefening schalen we onze eigen schoolwerking op vlak van loopbaanbegeleiding in op basis van de desbetreffende criteria uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • BL1: De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar (ped)agogisch project.
 • BL8: De school ontwikkelt en voert en doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.
 • BL9: De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren.

Methodiek

 • PowerPointpresentatie;
 • Kans tot directe vraagstelling;
 • Inschalingsoefening op basis van het ROK;
 • Uitwisseling van good practices.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Stefaan Misschaert
Doelstelling

 • Integratie van “zorg” als een evidentie in goed onderwijs ervaren.
 • Met een team op zoek gaan naar haalbare brede zorg in verbindende samenwerking met alle onderwijspartners.

Inhoud

Hoe zorg ik ervoor dat het GOK-decreet, het M-decreet en het decreet leerlingenbegeleiding gemeen goed worden in mijn school zoals omschreven in de deelrubriek “begeleiding” in het ROK?

In de laatste jaren is het thema “zorg” één van de meest besproken onderwerpen: het GOK-decreet vroeg aandacht voor de kinderen aan de rand, het M-decreet richtte zich op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en nu vraagt het decreet leerlingenbegeleiding van het CLB en de scholen een kwaliteitsvol zorgbeleid! Leraren krijgen het gevoel dat het hen allemaal boven het hoofd groeit.

Zowel in de rubriek “beleid” als in de rubriek “ontwikkeling stimuleren” vraagt het Referentiekader OK te vertrekken vanuit een gedragen en geïntegreerde schoolvisie. Het kwaliteitsbeeld B(egeleiding)2 verwijst expliciet naar de 4 begeleidingsdomeinen zoals die in het decreet Leerlingenbegeleiding beschreven zijn.

Hoe ontwikkelen we met het team een gedragen zorgvisie waarbij leraren door de keuze van de juiste redelijke aanpassingen niet langer het gevoel hebben steeds achter de feiten aan te hollen? Hoe laten we de verbindende samenwerking met alle partners (kwaliteitsbeeld B4) primeren op de administratieve verantwoordingsdrang?

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • B1: Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.
 • B2: Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.
 • B3: Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
 • B4: Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.

Methodiek

 • De “Zorg”-decreten gematcht met het ROK (PPT)
 • Aan de slag met een kwaliteitsinstrument rond Zorg
 • Uitwisseling van suggesties en goede praktijken

Beginsituatie

Enige kennis van de “zorg-decreten” en het ROK bevorderen een vlotte sessie. Deelnemers brengen visieteksten op zorg van hun school mee.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers brengen visieteksten op zorg van hun school mee.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Guido Decombel
Doelgroep

Elke onderwijspartner die interesse heeft om samen met mensen de kwaliteit onder de loep te nemen.

Doelstelling

 • Inzichten opdoen in het kwaliteitsdenken dat in het OK-kader zijn vervat.
 • Groeikansen leren kennen om ontwikkelingsgerichte stappen te zetten binnen de eigen organisatie op vlak van kwaliteitscultuur.

Inhoud

Van verantwoordingsgericht naar een ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur. Een zaak van en met mensen!

Op welke manier kan het referentiekader voor onderwijskwaliteit, OK, inspiratie bieden om een kwaliteitscultuur te voeden ten dienst van goed onderwijs en leren voor de leerlingen?

Je wordt meegenomen in evoltiefasen van kwalitieitscontrole, over zorg en ontwikkeling naar een denken en handelen in een kwaliteitscultuur. In reflectie en delend leren met spreker en deelnemer bekijken we kritsich enkele denkkaders, instrumenten ... Met een eigen idee kan je de aanwezige krachten in eigen school onder de loep nemen en kansen tot kwaliteitscultuur verder verkennen.

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K1: De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk.
 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.

Methodiek

 • In kleine uitwisselgroepen de telkens ingebrachte denkkaders en kwaliteitsinstrumenten rond kwaliteitsontwikkeling praktijkgericht vertalen.
 • Ingebrachte praktijken bundelen en meegeven met de deelnemers.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Hans Buyle
Doelstelling

 • Weten hoe vakbegeleiders vakgroepen concreet stimuleren om de kwaliteitsontwikkeling van hun werking op te starten of (verder) te verfijnen: vanuit welk concreet kader en met welke instrumenten;
 • Bepaalde eigen vakwerkgroepacties kunnen linken aan het ROK;
 • De toelichting aftoetsen aan de eigen ervaring en feedback.

Inhoud

Toelichting van aanpak en instrumenten om vakgroepen te begeleiden op vlak van kwaliteitszorg, gelinkt aan (het Referentiekader) OnderwijsKwaliteit.

Met enkele vakbegeleiders lichten we toe hoe we als pedagogische begeleidingsdienst vakgroepen concreet proberen te begeleiden in hun streven naar een kwaliteitsvolle werking. Welke zouden de verschillende stappen kunnen zijn en met welke instrumenten willen we dat bereiken? We illustreren dit vanuit verschillende vakdomeinen met voorbeelden, cases … uit onze begeleidingspraktijk.

Deze werkwinkel is zo goed als identiek aan die van vorig jaar, maar dit keer mikken we eerder op vakcoördinatoren en leraren.

Intervenanten:

 • Jan De Waele: vakbegeleider Frans en begeleider CLIL
 • Geert Delaleeuw, vakbegeleider wiskunde
 • Katrien Pil, vakbegeleider economie en handel

Link met het Referentiekader Onderwijskwaliteit:

 • K2: De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de lerenden.
 • K3: De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.

Methodiek

Toelichting met op het eind kritische reflectie en feedback door de deelnemers

Beginsituatie

Niets specifieks. Ervaring met vakgroepwerking kan een meerwaarde zijn, evenals een zekere vertrouwdheid met het ROK.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent
Geert Delaleeuw
Jan De Waele
Katrien Pil
Inhoud

Enkel mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team) via Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen o.l.v. Luc Beelprez, kiezen voor dit programma.

Omdat jullie op woensdag het programma volgen van de onderwijswerkplaats, en niet het programma van Eekhout Academy, voorzien we een reductie.

Beurt

D: 09u15 tot 10u15

Docent

Praktische info

Datum

 • dinsdag 16 oktober 2018 tot woensdag 17 oktober 2018

Locatie

 • Congrescentrum Floreal
 • Koning Albertlaan 59
  8370 Blankenberge

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Middenkader
                        • Beleidsondersteuners

                         Code

                         D19-008

                         Delen