Dag van zorgverbreding

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Inhoud

We organiseren opnieuw de Dag van zorgverbreding.

Timing:

08.30 u. – 09.00 u. onthaal

09.00 u. – 09.15 u. welkomstwoordje en algemene inleiding

09.15 u. – 10.45 u. plenumreferaat: mevr. Hilde Leonard

11.00 u. – 12.30 u. werkwinkels: beurt 1

12.30 u. – 13.30 u. broodjeslunch met soep

13.30 u. – 15.00 u. werkwinkels: beurt 2

Opmerkingen
Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Plenumreferaten

Doelstelling

Kennismaken met de visie van Nieuwe Autoriteit op de rol van leerkrachten en andere opvoeders

Inhoud

Rond de aanpak van moeilijk gedrag heerst veel onzekerheid en onenigheid. In ieder schoolteam hoor je wel eens discussies tussen mensen die voorstander zijn van een kordatere aanpak en anderen die kiezen voor meer praten met leerlingen. In de praktijk leidt dit dilemma tot het gevoel van "grip" te verliezen, zeker op die leerlingen die ons op vlak van gedrag voor de moeilijkste uitdaging plaatsen.

In deze lezing gaan we dieper in op een aantal aannames die in scholen vaak leven. We laten zien hoe deze gedachten ons handelingsverlegen kunnen maken en hoe het anders kan.

Van daaruit nemen we je mee in een mindshift naar een Nieuwe Autoriteit: anders denken over gedragsbeïnvloeding, waardoor leerkrachten en schoolteams zich sterker kunnen maken in hun rol als gezagsfiguren.

Methodiek

Lezing

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u15 tot 10u45

Docent
Hilde Leonard

Werkwinkels

Doelgroep

 • Leraren basisonderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend en administratief personeel
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

 • Ervaren hoe de basishouding van nieuwe autoriteit kracht geeft;
 • Inzien welke acties je vanuit Nieuwe Autoriteit kan inzetten bij (aanhoudend) probleemgedrag.

Inhoud

In deze workshop maken we een aantal ideeën uit het plenair referaat heel concreet. Hoe kan je van onmacht meer kracht voelen? We laten je proeven hoe Nieuwe Autoriteit je sterker kan maken. We doen een paar oefeningen, waarmee je voor jezelf kleine stapjes leert zetten in de basishouding van Nieuwe Autoriteit. Je leert aanwezigheid neerzetten, het ijzer smeden als het koud is, transparant communiceren, samen reageren en relatiegebaren maken. Kleine acties die in onze relatie met kinderen die moeilijk gedrag vertonen een groot verschil kunnen maken.

Methodiek

Korte ervaringsoefeningen en reflectie op het eigen handelen, telkens teruggekoppeld naar een theoretisch model.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Hilde Leonard
Doelgroep

 • Leraren basisonderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend en administratief personeel
 • CLB-medewerkers
 • Alle geïnteresseerden

Doelstelling

 • Kennis over kenmerken van SWPBS;
 • Inzicht in hoe je SWPBS kunt implementeren op school;
 • Zelfreflectie over de waarderende kijk op gedrag van leerlingen.

Inhoud

Elke school heeft leerlingen die storend gedrag tonen. We zijn bekend met de harde aanpak: straffen, nultolerantie en desnoods de leerling uitsluiten. SWPBS is een manier van werken die anders kijkt naar gedrag. SWPBS staat voor School Wide Positive Behaviour Support. Het creëren van een aangename leer- en leefomgeving is de kern van de zaak. Wat is hiervoor nodig? Starten met het kiezen van waarden en het concreet maken van wat gewenst gedrag is. Preventie van ongewenst gedrag en het belonen van gewenst gedrag spelen een belangrijke rol. Werken vanuit SWPBS betekent dat de school niet opteert voor een aanpak die enkel problemen of “probleemleerlingen” in de focus plaatst.

Methodiek

Lezing met mogelijkheid tot vraagstelling

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

C: 13u30 tot 15u00

Docent
Gilbert Deketelaere
Doelgroep

 • Leraren lager onderwijs
 • Leraren buitengewoon onderwijs
 • Zorgcoördinatoren

Doelstelling

 • De kernprincipes van positieve klasdynamiek oplijsten;
 • Ontdekken hoe interactie met en tussen leerlingen, lesmanagement en participatie van leerlingen kunnen ingezet worden om conflicten te voorkomen of te ontmijnen;
 • Concrete inzichten verwerven in de ontwikkeling van een (verbaal) conflict.

Inhoud

We starten de sessie met een gedachtewisseling over de basisvoorwaarden die een positieve klasdynamiek mogelijk maken. Daarna verkennen we de kracht van een sterke interactie met de leerlingen, van dynamisch lesmanagement en van een verhoogde participatie van de leerlingen om mogelijke conflicten tussen de leerlingen en de leerkracht en tussen de leerlingen onderling te voorkomen en te ontmijnen. Tenslotte staan we stil bij de ontwikkeling van een (verbaal) conflict zodat de deelnemers met concrete inzichten de werkwinkel kunnen verlaten.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting, concrete illustraties, uitwisseling

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Ipse bvba
Rishi Panchasara
Doelgroep

 • Leraren lager onderwijs: tweede en derde graad
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

 • Kennismaking met proactieve cirkels;
 • Kennismaking met herstelgericht werken;
 • Duiding opdracht vanuit kabinet onderwijs.

Inhoud

Door het aan den lijve ervaren van een pro-actieve cirkel, nemen we de deelnemers mee in de visie van herstelgericht werken. We staan stil bij het herstelgericht aanpakken van conflicten en crisissen. Daarnaast overlopen we hoe deze crisissen een kans bieden om preventieve acties te ondernemen ten einde toekomstige conflicten zoveel mogelijk te voorkomen.

Methodiek

Tijdens de werkwinkel belichten we de pro-actieve cirkel, herstelgericht werken en groepsdynamica. Dit in de vorm van een pro-actieve cirkel.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B: 11u00 tot 12u30

Docent
Vzw Oranjehuis - Ligand
Anoushka Bultinck
Wies Vandenbulcke
Doelgroep

 • Leraren basisonderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

 • Zicht hebben op het proces naar een verbindende speelplaatswerking toe.
 • Inzien hoe talenten, interesses of ontwikkelvelden een meerwaarde kunnen brengen op je speelplaats.
 • Met concrete tips (zelfs zonder groot budget) kunnen starten na deze sessie.

Inhoud

Joepie! (H)Echte speeltijd!

We getuigen over het proces dat vooraf ging aan een speelplaatswerking waarin negatief gedrag weinig tot geen kansen heeft en het uiteindelijke resultaat van dat proces.

We geven mee hoe een verbindend schoolklimaat kan gecreëerd worden als basis voor het vermijden van moeilijk gedrag.

We nemen je mee in het werkwoord ‘speeltijd’ en hoe een brede kijk op de ontwikkeling daarbij oplossingen aanreikt.

We gaan samen op zoek naar wat voor jouw leerling met moeilijk gedrag een oplossing zou kunnen bieden op de speelplaats.

Methodiek

 • Getuigenis
 • Individuele/duo-werkmomentjes

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Een probleemschets van moeilijk gedrag op de speelplaats

Beurt

B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Bieke Wittebolle
Doelgroep

 • Leraren basisonderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

 • Reflecteren over je rol als leerkracht in een zorgende (leer-)context;
 • Vijf OMdenken-tools leren kennen en kunnen toepassen in een leer-en opvoedingssituatie;
 • Lastig gedrag OMdenken via het stellen van vier vragen;
 • Een zorgsterke, proactieve klaspraktijk realiseren door in te zetten op deze drie motiverende factoren: erkenning, autonomie en competentie.

Inhoud

Als leerkracht merk je elke dag: opvoedingsrecepten die het altijd deden, lijken vandaag niet meer te werken. Kinderen/jongeren zijn mondiger, kritischer, ze zijn veeleisender, ze gaan anders om met ‘gezag’… en dat daagt ons als leerkracht extra uit. Straffen en belonen, verbieden, complimenteren, negeren, afleiden, in dialoog gaan, een rolmodel zijn: alles probeer je. En toch: het loopt niet zoals je zou willen! Dat is LASTIG!

Hoe kun je de opgesomde aanpakken versterken? Het antwoord is: door niet uitsluitend te focussen op het PROBLEEM. Dat resulteert immers vaak in VASTDENKEN (ze willen niet, ze vegen er hun broek aan, ze luisteren niet, ze hebben geen leerattitude…). Het gevolg? Een wij-zij denken.

In deze sessie zetten we een andere bril op. We focussen op onszelf en leren hoe we LASTIG GEDRAG kunnen OMDENKEN, door vooral mogelijkheden te zien. Het PROBLEEM wordt… de BEDOELING!

We maken kennis met vijf OMDENKEN-tools, die we vertalen naar de pedagogische context via vier vragen:

 • Wat is het probleem?
 • Is het een probleem?
 • Ben jij het probleem?
 • Is het probleem de bedoeling?

De kern van het verhaal is te herleiden tot een fundamentele keuze: die voor de rol van ‘gids’ of ‘sherpa’.

Deze sessie nodigt je uit om je leerling met nog meer erkenning en diep respect voor zijn/haar autonomie tegemoet te treden. Zo schep je proactief de ideale context om te werken aan het versterken van zijn competenties in een verbindende setting.

Opgelet: Deze werkwinkel loopt door over de beide beurten (voor- en namiddag).

Methodiek

• Interactieve presentatie

• Reflectie

• Delen van ervaringen

• Vraagstelling

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B-C: 11u00 tot 15u00

Docent
Joost Hillewaere
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Leraren buitengewoon onderwijs (type 2)
 • Zorgcoördinatoren

Doelstelling

Met deze werkwinkel beogen we inzicht in de emotionele ontwikkeling als theoretisch kader én gaan we op zoek naar concrete handvatten.

Inhoud

In onze onderwijspraktijk willen we goed onderwijs bieden aan alle kinderen die ons zijn toevertrouwd. Maar dit loopt niet altijd van een leien dakje. Sommige kinderen, ook kleuters, stellen ons voor uitdagingen. Hun moeilijk gedrag heeft een negatieve impact op henzelf, de andere kleuters en al wie probeert hen te begeleiden.

Inzicht in de emotionele ontwikkeling kan helpen om te begrijpen waar dit lastige gedrag vandaan komt. En vanuit dit begrijpen willen we ook concreet aan de slag: waar kan ik op inzetten om tegemoet te komen aan wat dit kind nodig heeft? Hoe krijgen we dit moeilijk gedrag van de baan? Hoe krijg ik verbinding met dit kind?

Opgelet: Deze werkwinkel loopt door over de beide beurten (voor- en namiddag).

Methodiek

Deze werkwinkel loopt door over de sessies van voor- en namiddag.

In de voormiddagsessie wordt het kader van de emotionele ontwikkeling geschetst, waarbij we concreet nagaan welke verwachtingen er binnen elke fase aan de kleuter worden gesteld.

Deelnemers nemen hierbij de eigen praktijk onder de loep.

In de namiddagsessie gaan we met elkaar in interactie: we delen ervaringen uit onze concrete praktijk en verbinden aan de inzichten omtrent emotionele ontwikkeling.

Beginsituatie

Geen specifieke voorkennis vereist

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

B-C: 11u00 tot 15u00

Docent
Hilde L'Ecluse

Praktische info

Datum

 • woensdag 9 januari 2019
  09.00 u. tot 15.00 u.

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs

        Doelgroep

        • Leraren en docenten
         • Zorgcoördinatoren

          Code

          D19-003

          Delen